|  DE  |  EN  |  FR   |  IT  |   MK  |  

Заверен превод - експрес


Онлајн услуги:

Барање за понуда
Нарачка


Вашите итни нарачки ги завршуваме во рок од само 48 часа.

Превод со нотарска заверка

Многу институции и државни служби бараат заверка на потписот на преведувачот. Заверката на потписот во зависност од кантонот се врши кај нотар, но и од страна на државните канцеларии.

Ваше е само да нарачате. Ние вршиме експресна заверка на Вашиот превод.
Ги почитуваме Вашите обврски и термини. Затоа, во итни случаи вршиме и итна заверка на Вашата нарачка преку наши нотари.

Заверка на копиите на Вашите исправи
Со задоволство ја прифаќаме секоја Ваша нарачка и за соодветен хонорар изготвуваме копии на Вашити исправи. За допочнителни прашања >>>Ве молиме да нè контактирате...


Во продолжение извадок од Википедија:

Заверката воопштено сведочи за тоа дека одредени исправи соодветствуваат на оригиналот, а особено во правниот промет се смета за законски пропишана форма, според која потписите кај одредени договори или исправи треба да бидат службено заверени од страна на нотар. Освен тоа, заверката важи и како доказ за веродостојноста на оние документи за кои не е пропишана форма.