|  DE  |  EN  |  FR   |  IT  |   MK  |  

Потврда за веродостојност со апостил


Онлајн услуги:

Барање за понуда
Нарачка


Преведуваме не само зборови, туку и содржина.
Вашите итни нарачки ги завршуваме во рок од само 48 часа.


Апостил – службена заверка

За користење на исправи и документи во меѓународниот промет неопходна е службена потврда за веродостојност на истите. Надлежни служби за службенa заверкa се државните канцеларии.

Провизорна заверка

Надлежните служби, како на пр. државните канцеларии, кај мноштвото од исправи честопати употребуваат двојна односно провизорна заверка. Бидејќи провизорната заверка на разновидните исправи се врши од стана на различни служби и институции, постапката за заверка станува сé покомплицирана.

Ваша е само нарачката. За соодветниот апостил ќе се погрижиме ние.

Затоа, со задоволство ги прифаќаме Вашите нарачки и за соодветен хонорар наместо Вас ќе ја набавиме неопходната провизорна заверка и апостил. За дополнителни прашања >>>Ве молиме да не контактирате...


Во продолжение извадок од Википедија:

Исправи во меѓународниот промет

Кај исправите во меѓународниот промет станува збор за употреба на исправи издадени во една држава, во друга држава. Државата-примател често бара доказната сила на една исправа да биде утврдена со посебна постапка. Основна постапка во меѓународниот промет со исправи е легализацијата. Со цел поедноставување на заверката на исправи, во изминатите години беа склучени повеќе мултилатерални и билатерални спогодби. Притоа, за повеќе од 90 земји-членки најважна е Хашката спогодба за издавање на апостил.

Нашите специјални услуги: